DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa SPSK im. św. Dzieci z Fatimy w Makowie Podhalańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej SPSK im. Św. Dzieci z Fatimy w Makowie Podhalańskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-10-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • strona nie posiada ułatwień typu: podwyższony kontrast, możliwość zmiany wielkości liter, zwiększanie interlinii i odległości między literami,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Bekas.
 • E-mail: makow-podhalanski@spsk.info.pl
 • Telefon: 508681950

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: DyrektorSzkoły Podstawowej SPSK im. św. Dzieci z Fatimy w Makowie Podhalańskim
 • Adres: ul. Szkolna 3
  34-330 Maków Podhalański
 • E-mail: makow-podhalanski@spsk.info.pl
 • Telefon: 338771676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do szkoły można wejść dwoma wejściami. Główne wejście jest od strony wschodniej. Aby wejść  do budynku szkoły należy pokonać schody wejściowe. Przy drzwiach znajduje się domofon, a upoważnieni pracownicy udzielają informacji lub wpuszczają do środka. Sekretariat znajduje się na piętrze. Drugie wejście jest od strony północnej. Również tutaj należy skorzystać z domofonu. Samo wejście jest dostępne dla osób niepełnosprawnych jednak dojście do niego wiąże się z pokonaniem jednego stopnia między furtką a drzwiami wejściowymi. W budynku nie ma windy, platform , informacji głosowych. Łazienki nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Skip to content