EDUKACJA – INSPIRACJA

W programie Edukacja Inspiracja przyznawane są granty nauczycielom z małych miejscowości na realizację autorskich projektów edukacyjnych w szkołach podstawowych.  Uczestnicy programu wzmocnią swoje kompetencje zawodowe, odkrywają potencjał w uczniach, rozwijają ich zainteresowania. Razem z młodzieżą budują relacje w szkole oparte na partnerstwie i zaufaniu.W roku szkolnym 2019/2020 jeden z takich grantów został przyznany naszej szkole. Dzięki zaangażowaniu p. Anety, która uczy u nas matematyki, biologii i chemii, powstał program pt. „Moje miejsce na ziemi – Maków Dolny” polegający głównie na pracy badawczej uczniów. Realizowany będzie w ramach innowacji pedagogicznej.

 • Dzięki programowi Edukacja Inspiracja chcemy:

  – wychodzić poza schemat standardowych zajęć szkolnych;
  – docenić nauczycieli przez umożliwienie im samodzielnej realizacji własnych pomysłów oraz przez rozwijanie ich umiejętności zawodowych;
  – budować społeczność nauczycieli opartą na wymianie wiedzy i dobrych praktyk;
  – odkrywać potencjał uczniów, którzy współtworzą projekt;
  – zachęcać uczestników do zaangażowania społecznego w duchu takich wartości, jak tolerancja, solidarność i równość.

Pomysły na projekty edukacyjne zgłaszają nauczyciele, a my pozostawiamy im swobodę w wyborze tematu. To, co łączy wyróżnione projekty, to odkrywanie i rozwijanie potencjału oraz zainteresowań młodzieży, oddawanie jej inicjatywy oraz nacisk na współpracę przy wypracowywaniu pomysłów. Doceniane są  projekty, które odpowiadają na potrzeby szkolnej i lokalnej społeczności oraz włączają je w działania. Zależy nam na rozwijaniu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży oraz zachęcaniu ich do zaangażowania na rzecz innych.

Podsumowanie

W dniu 30 stycznia 2021 uczniowie klasy VIII przedstawili na konferencji nauczycieli Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego projekt, który był realizowany w szkole z uczniami klasy 7 i klasy 8 pod opieką Pani Anety Tymańskiej. Tytuł naszego projektu to „ Moje miejsce na Ziemi – Maków Dolny”. Dzięki Fundacji EFC nasza szkoła mogła zakupić sprzęt firmy Jangar za pomocą którego uczniowie na kółku przyrodniczym przeprowadzali badania w których określali obecność zanieczyszczeń w wodzie, glebie i powietrzu Makowa Dolnego.

Głównym celem było zapoznanie uczniów z tym jak pobiera się próbki, jak je badać i jakie wnioski wyciągać na podstawie otrzymanych wyników. Wszystkie te czynności uczniowie wykonywali sami po wcześniejszym wyjaśnieniu przez Panią Anetę. Takie działania zwiększyły w nich pewność pracy w laboratorium, oraz świadomość indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska w którym żyją na codzień.

W projekcie uczniowie realizowali trzy bloki tematyczne: badanie gleby, badanie wody, badanie powietrza. Na każdy składał się krótki wstęp dotyczący danego bloku i pracy w terenie, zajęć terenowych (pobieranie próbek, obserwacje) , analizy próbek w szkole, oraz wyciągnięcia wniosków z danej analizy. Po zbadaniu każdego z bloków umieszczano zdjęcia w danej prezentacji.

Wyniki badań są następujące:

– badanie wody wykazało obecność azotanów, azotynów, amonu i fosforanów w wodzie

– badanie gleby wykazało obecność azotu, fosforu i potasu;

– badanie powietrza wykazało obecność pyłu w powietrzu.

Natomiast wnioski są dwa:

– brak kanalizacji ściekowej, znacznie zwiększa zanieczyszczenie wód i gleby

– zastosowanie nowoczesnych technologi grzewczych znacznie zmniejszyłoby emisję szkodliwych gazów i pyłów obecnych w badanym powietrzu.

Projekt wzbudził wielkie zainteresowanie wśród nauczycieli i uczniów innych szkół, natomiast dla uczniów naszej szkoły był okazją do zapoznania się z tym jak przeprowadza się badania.

 

Skip to content